วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สรุป HR.

วิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บรรยายโดย ศาสตราจารย์สมพงษ์ จุ้ยศิริ
------------------------------------------------------
·       เรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทำไม
เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารธุรกิจของประเทศไทย ญี่ปุ่น อเมริกา ว่าต้องการพัฒนาหลักบริหารอย่างไร
·       การบริหารคืออะไร
-           คือการจัดการ การจัดการคือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรในองค์กร คือ M (Resources) มี Man, Machine, Management, Money, Material ให้ประโยชน์  (Utilized)  สูงสุด คือ “Management Function” ได้แก่ Planning, Organizing, Leading (influence), Controlling
·       การบริหารทรัพยากรมนุษย์คืออะไร
-           คือการใช้ (Utilized) คนในองค์การ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ คือ ผู้จัดการตามสายงาน (Lines) โดยมีผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือที่ปรึกษาฝ่ายบุคคล (Staff) เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ช่วย เป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้เสนอแนะหลักการ เทคนิคต่างๆ ในการบริหารบุคคล
งานบริหารบุคคลที่เป็นพื้นฐานสำคัญๆ ที่จะต้องปฏิบัติได้แก่
1.  Human Resources Planning                          2.  Job and Work Design                            3.  Staffing
4.  Training and Development                             5.  Performance Appraisal and Review    6.  Compensation and Reward
7.  Protection and Representation                      8.  Organization Improvement และวงกลางสำคัญสุดคือ Human Resources Management
ผู้ที่จะรับผิดชอบเรื่องการบริหารบุคคลและรวมทั้งฝ่ายที่ปรึกษาฝ่ายบุคคล ควรจะมี Competencies Standard หมายถึง คุณลักษณะบุคคลที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการต้องปฏิบัติงานให้ได้ผลอย่างทรงคุณค่า สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่
 1. มีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องรู้
 2. มีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องทำให้ได้
 3. มีคุณลักษณะของบุคคลอะไรบ้างที่ต้องมี / ต้องเป็น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเป็นการ Utilized ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นหน้าที่และอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของผู้จัดการหรือหัวหน้างานตามสายงาน (Line Manager) โดยมีฝ่ายบริหารบุคคลเป็น Staff คอยให้การช่วยเหลือ แนะนำหลักการและวิธีการในการบริหารบุคคล ได้แก่
ก.      การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น ได้แก่
1.  การวางแผนบุคคล                   2.  การกำหนดงานที่ต้องปฏิบัติ
3.  การว่าจ้าง บรรจุแต่งตั้ง           4.  การฝึกอบรมพัฒนา
5.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 6.  การบริหารค่าตอบแทน
7.  แรงงานสัมพันธ์                       8.  การพัฒนาองค์การ
ข.      การบริหารงานบุคคลด้วยกลยุทธ์ นักบริหารได้พยายามค้นหากลยุทธ์วิธีการต่างๆ และนำมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อความสำเร็จ โดยมักนิยมเรียกว่า กลยุทธ์ทันสมัย” “กลยุทธ์สมัยใหม่” “กลยุทธ์เชิงรุก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัย หมายถึง การนำเอากลยุทธ์ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบันมาใช้  เช่น ไคเซ็น ยังไม่มีกลยุทธ์ใดที่เป็นกลยุทธ์เดียวที่สามารถนำมาใช้ได้กับการบริหารธุรกิจ ผู้ที่รู้และเลือกใช้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมถูกต้องกับกาลเวลาและเหตุการณ์เท่านั้น
·       งานบริหารงานบุคคลของหัวหน้างานโดยตรง มี 17 ข้อ
·       จรรยาบรรณของนักบริหารงานบุคคล
 1. พึงซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ เคารพเอกสิทธิ์ขององค์การและฝ่ายบริหาร
 2. ยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่าย
 3. วางตัวและมีจุดยืนในฐานะฝ่ายนายจ้างอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนายจ้างและสิทธิอันพึงมีพึงได้ของลูกจ้าง
 4. รักษาและปฏิบัติตามกม. ระเบียบข้อบังคับในการทำงานข้อตกลงเกี่ยวกับสหภาพการจ้างหรือข้อตกลงอื่นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอย่างเคร่งครัด
 5. มีทัศนคติที่ต่อทุกฝ่าย
·       เป้าหมายการบริหารธุรกิจ
-           ทำให้คนที่มาเกี่ยวข้องกับบริหารของเราพออกพอใจที่สุด คือ
1. ลูกค้า – Service  2. เจ้าของ – Profit  3. ลูกจ้าง – HRM     4. สังคม บ้านเมือง ร่วมมือ เสียภาษี  5. โลกไร้พรมแดน
·       หน้าที่หลักของการบริหารงานบุคคล คือ ช่วยในการจัดระเบียบ สอดส่องให้บุคคลฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การได้ทำงานและใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดผลงานสูงสุด อันเป็นผลทำให้องค์การอยู่ในฐานะได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน และได้รับผลงานมากที่สุด รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา
·       บทบาทของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็น Staff
1.  Service Relationship เช่น ฝึกอบรม                                   2.  Advisory Relationship แนะนำกฎหมายใหม่
3.  Liaison ทำหน้าที่พี่เลี้ยง                                                       4.  Stabilization Relationship อะไรผิดกฎหมายเสนอแนะให้ถูกต้อง
 1. Audit Relationship ทำหน้าที่ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอหัวหน้างาน เพื่อให้ดูว่าลูกน้องของตนทำงานอย่างไร
·       ตั้งบริษัท แล้วจำเป็นต้องมีแผนก HR หรือไม่
-           ไม่จำเป็นถ้าผู้จัดการ หัวหน้างานสามารถบริหารได้ ถ้ามีปัญหาและกฎหมายใหม่ จำเป็นต้องมีฝ่ายบุคคล (Staff) เพื่อมาเป็น
1.         ผู้เสนอแนะ       
2.         ที่ปรึกษา           
3.        เป็นผู้ประสานงาน (Liaison)                                  
4.        Stabilization     
5.     Audit เมื่อตั้งฝ่ายบุคคลขึ้นมาแล้ว Line ก็ยังทำหน้าที่บุคคลอยู่ 17 ประการ (ตาม Sheet)
·       เจ้าของบริษัทมาปรึกษาเรื่อง HR ควรทำอย่างไร หรือถามว่าในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่ของ Line ก็จริงอยู่ แต่มี Staff ช่วยทำอะไรบ้าง
-           การบริหารบุคคลที่เป็น Standard ทำ 2 ลักษณะ 
การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น ได้แก่ 
1.        การวางแผนบุคคล              
2.        การกำหนดงานที่ต้องปฏิบัติ                                   
3.        การว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง      
4.        การฝึกอบรมพัฒนา
5.        การประเมินผลการปฏิบัติงาน               
6.        การบริหารค่าตอบแทน                         
7.        แรงงานสัมพันธ์                  
8.  พัฒนาองค์การ
การบริหารงานบุคคลด้วยกลยุทธ์ นักบริหารได้พยายามค้นหากลยุทธ์ วิธีการต่างๆ และนำมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อ
     ความสำเร็จ โดยมักนิยมเรียกว่า กลยุทธ์ทันสมัย” “กลยุทธ์สมัยใหม่” “ กลยุทธ์เชิงรุก

·       การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงอะไร
มีขั้นตอนการวางแผน คือ                   1.  Staffing                                                     2.  Management Sucession Planning
                                                               3.  HR Department Cooperation                 4.  HR Department Participation
ก่อนการวางแผนต้องทำ                         1.  Mission Statement (พันธกิจ)                                   
2.  การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ Strategic planning, including setting goals and objectives   
3.        Human Resources Plan ประกอบด้วย needs forecast การพยากรณ์ของความต้องการของคน และ
Program plan
·       ใครคือฝ่ายบริหารจัดการในห้างร้าน ในองค์กร
สมัยเดิม
Top Management
Middle Management
Law Management (Supervisor)
ลูกน้อง
ลูกค้า

-           สมัยใหม่ (up side down pyramid) สมัยใหม่ใช้การบริหารแบบ TQM เช่น เอาใจลูกค้า โดยนายจอดรถที่อื่น


ลูกค้า
ลูกน้อง
Law Management (Supervisor)
Middle Management
Top Management
·       มองไกลออกไป มันเปลี่ยนไปจากเดิมโดยมี Process / HRP คือ Major Process in human Resources Management
-  P.8 ซึ่งมี Human Resources Management เป็นวงกลางและสำคัญที่สุด
-           Major process in human resources management / หน้าที่เกี่ยวกับบุคคล ได้แก่ /การบริหารคนทั้ง 8 อย่าง
1.        Human Resources Planning การวางแผนด้านกำลังคนเพื่อกำหนดว่าองค์การจะมีคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำงานได้ในเวลาที่ต้องการ
2.        Job and Work Design การกำหนดงานให้คนทำ 
3.        Staffing การบรรจุให้ทำงาน                 
4.        Training and Development ฝึกอบรมและพัฒนา
5.        Performance Appraisal and Review การประเมินผลการปฏิบัติงาน     
6.        Compensation and Reward การจ่ายค่าจ้างรางวัล
7.        Protection and Representation การให้ลูกจ้างตั้งสหภาพ                      
8.        Organization Improvement มีส่วนพัฒนาองค์การ
·       Human Resources Management ทำอะไรบ้าง
-  P.8   8 อย่างเป็นหน้าที่ของหัวหน้าและเราจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำหารือ
·       ผู้บริหารเป็น Leadership จะเอารูปแบบไหนมี 4 แบบ
 1. Autocratic Leader เผด็จการ
 2. Participative ร่วมมือผู้นำแบบมีส่วนร่วม (ปัจจุบันนิยมใช้)
 3. Democratic Leader ประชาธิปไตย

ผู้นำมี 4 แบบ

 1. ผู้นำที่ใช้อำนาจ (Directive Leader) เน้นงาน
 2. ผู้นำที่สนับสนุน (Supportive Leader) ให้ความสำคัญของสถานะภาพ ความต้องการ สวัสดิการความเป็นอยู่ เน้นความสัมพันธ์
 3. มีส่วนร่วม (Participate Leader) ปรึกษาหารืองานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. มุ่งความสำเร็จ (Achievement) เน้นปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเอาไปขึ้นเงินเดือน equity เป็นธรรม
·       การบริหารแบบ Line รับผิดชอบต่อนายคนเดียว คนๆ หนึ่งมีนายเพียงคนเดียว
·       การบริหารคนในองค์การ
-           คนในองค์การ แบ่งเป็น 2 พวก คือ
1.        เทวดา (ผู้จัดการ, หัวหน้า, ผอ.) ทำหน้าที่นายจ้าง ผู้ใช้อำนาจจัดการ อยู่ในขอบเขตกฎหมาย และมีภาวะผู้นำ (อำนาจ, บารมี, พระคุณฯ)
เช่น  เด็กเสริฟ โดนผู้ชายจับ นายจ้างบังคับเด็กเสริฟให้ผู้ชายจับได้ หรือไม่ได้,
เช่น โรงงาน ผู้หญิงผมยาวเกรงว่าจะโดนเครื่องจักร ถ้าไม่มัดผมโดนปรับ นายจ้างปรับไม่ได้ หากไม่มีกฎระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
เช่น ลูกน้องมาสาย และลูกน้องคนอื่นได้ลงชื่อไว้ให้แล้ว เอาผิดลูกน้องได้ต่อเมื่อได้ให้เขียนเป็นระเบียบไว้ เป็นขั้นตอน เช่น ตักเตือน
2.        ลูกจ้าง วันนี้มองว่า หรือถามว่าสถานะของลูกจ้างได้เปลี่ยนไปแล้ว เดิมทีลูกจ้างเป็นทาส เดิมนายจ้างเป็นเจ้าชีวิต ปัจจุบันเป็นผู้ใช้อำนาจ
ในขอบเขตของกม. เป็นผู้นำ
                           อเมริกัน ลูกจ้างคือ สมาชิกคนหนึ่ง (member) เหมือนเข้าสมาคม อ่านข้อบังคับก่อน พอใจก็เข้าไป ไม่พอใจก็ไม่เข้า
                           ญี่ปุ่น ลูกจ้างคือ ญาติ จบการศึกษามาอยู่จนเกษียณไทย ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร หรือให้ยกเลิกคำอื่นให้หมดให้เหลือ
คำว่า ลูกจ้าง ลูกจ้างคือลูกเราคนหนึ่ง การปกครองกันเองระหว่างพ่อ ลูก เรียกว่า ทวิภาคี ปู่เข้ามายุ่งด้วย คือรัฐบาลเข้า
มายุ่งด้วยเรียกว่า ไตรภาคี
·       พฤติกรรมลูกจ้างกับนายจ้าง สมัยก่อนเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน รัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้อง เรียกว่า ไตรภาคี ปัจจุบันเป็นแบบทวิภาคี ลูกจ้างนายจ้างเข้ากันได้
·       ลูกจ้างนายจ้างดูแลเหมือน ลูก
·       กฎหมายใหม่ ลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมายตั้งแต่วันแรกเข้าทำงานมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ฯลฯ
·       ระหว่างทดลองานคนงานขี้เต่าเหม็น จะคืนฝ่ายบุคคลได้หรือไม่
ต้องดูว่าใครเป็นคนรับ หากฝ่ายบุคคลเป็นคนรับไม่มีสิทธิไล่ออก
·       ลูกจ้างไม่ได้ผลงานแต่ก็ยังต้องจ่ายค่าจ้างเพราะเค้าเป็นลูก
·       คนใช้ในบ้านตามกฎหมายก็เป็นลูกจ้างตามกฎหมาย
·       ลูกจ้าง หานายจ้างไม่ได้มีมาก เช่น เกิดเรื่องขึ้นไม่รับเป็นนายจ้าง แต่กฎหมายใหม่ระบุ ลูกจ้างต้องมีนายจ้าง
·       ลูกจ้างสมัยนี้มีพฤติกรรมต่างกันอย่างไรกับสมัยเก่า เหมือนกันหรือไม่
-           ไม่เหมือน คือ ปัจจุบันต้องการอำนาจ การร่วมจัดการ ต้องการมากขึ้น เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไป
·       อเมริกันลูกจ้างอยากได้อะไร
-           อยากได้คุณภาพการทำงานที่ดี Quality of Worklife (QWl)
·       สมัยก่อนเรียน Human Resources ทรัพยากรมนุษย์ เรียนพฤติกรรมมนุษย์เป็นอย่างไร ปัจจุบันเรียน Human Resources Management คือการจัดการมนุษย์อย่างไร การจัดการมนุษย์ คือ การใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะจัดการอย่างไรให้คนพออกพอใจ ปัจจุบันมนุษย์อยากได้ QWL (อเมริกัน), ต้องรู้ว่าทำอย่างไรแต่ละข้อ

 1. Adequate and Fair Compensation  การได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับงานที่ทำ หมายถึงทำงานเท่าไรก็ได้ค่าจ้างเท่านั้น ทำงานมากได้ค่าจ้างมาก ทำน้อยได้ค่าจ้างน้อย หรืองานที่สร้างคุณค่ามากจะได้รับค่าตอบแทนการทำงานสูงกว่างานที่สร้างคุณค่าน้อย
ค่าจ้างที่ยุติธรรมทำอย่างไร รวมทั้งสวัสดิการ เช่น คนไม่มีลูกเบิกได้มั้ย จะทำอย่างไรให้เป็นธรรมและพอใจ (ใช้วิธี Cafeteria Benefit)
2.        Safety and Healthy Working Conditions การทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย หรือที่เรียกว่าสภาพการทำง
       งานที่ดี ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจัดให้มี Safety Program
3.  Opportunity to use and Develop Human Capacities   ภูมิใจในที่ทำงาน เมื่อทำงานไปนานๆ คนจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากขึ้น และมีความเชี่ยว
       ชาญมากขึ้น หมายถึงได้รับความรู้ใหม่ๆ และเกิดทักษะใหม่ๆ จากงานที่ทำนั้น ยิ่งทำยิ่งฉลาด ยิ่งทำยิ่งเก่ง และเมื่อทำนานๆ เข้าก็ฉลาดและเก่ง
         กว่าเดิม ต่างชาติถ้าไม่เอาเปรียบเราต้องยึดหลัก Globalization บางบริษัทในไทยโดยเฉพาะบริษัทต่างชาติไม่ยอมสอนหรือพัฒนาให้

       ขณะนี้กม.กำลังออกต้องมีการฝึกอบรม บริษัทใดไม่มีต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนอบรม เช่น ร. 5 มีลูกต้องเรียน ฉะนั้น พ่อแม่ผิด

4.  Opportunity for continued Growth and Security มีโอกาสก้าวหน้าในงานและมีความเติบโตในอาชีพนั้น หมายถึง ทำงานนานๆ เงินเดือนหรือ
         ค่าจ้างสูงขึ้น เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหรือสถานภาพในงานที่ทำดีขึ้น ก้าวหน้าต้องมี Career Planning บันไดชีวิตให้ก้าวหน้าไปอย่างไร
5.        Social Integration in the Work Organization องค์การหรือสถานที่ทำงานนั้นเป็นสังคมของคนที่ทำงานนั้นด้วย ต้องถือว่าองค์การนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่ทำงานให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงชีวิตอย่างเดียว ดังนั้น กิจกรรมในที่ทำงานต้องมีทั้งส่วนที่เป็นงานและส่วนที่เป็นสังคมด้วย
6.        Constitutionalism งานที่ทำงานั้นไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนตัว ไม่ก้าวล่วงเข้าไปในเรื่องส่วนตัว หรือกระทบกระเทือนการที่จะเลือกดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตของแต่ละคน
7.        Balanced Role of Work มีความรัก มีความภูมิใจในงานและองค์การที่คนนั้นทำงานอยู่ เมื่อคนทำงานไปนานๆ จะเกิดความผูกพันในองค์การ จะรักงานที่ทำ มีความรู้สึกทางด้านดีต่อองค์การและภาคภูมิใจที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
8.        Socially beneficial and Responsible Work ไม่ทำแต่งานอย่างเดียว แต่มีกิจกรรมอื่นด้วย
·       Staff เป็นฝ่ายนายจ้างตามกฎหมาย
·       ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาและได้ O.T เพื่อต้องการให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อน และลูกจ้างทำงานมากก็เกิดการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ดังนั้น กม.ออกมาเพื่อให้ความสมดุล
·       HR Competency คือคุณลักษณะบุคคลที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการต้องปฏิบัติงานให้ได้ผลอย่างทรงคุณค่า สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปในสถานการณ์ต่างๆ  
 1. มีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องรู้   
 2. มีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องทำให้ได้  
 3. มีคุณลักษณะของบุคคลอะไรบ้างที่ต้องมี/ต้องเป็น
·       ผู้ที่มาเรียนในฐานะอะไร
-           ฐานะ Staff ต้องเป็นผู้มี Competency ลักษณะพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญเวทย์ เหนือมาตรฐานทั่วไป จะต้องรู้อะไร ต้องทำได้ด้วย ต้องมีอะไรพิเศษ
·       ในฐานะผู้จัดการฝ่ายบุคคลมีอะไรยึด
-           จรรยาบรรณ
·       ท่านเป็นผู้สมัครงานบริษัทแห่งหนึ่ง ในฐานะผู้จัดการฝ่ายบุคคล เจ้าของถามว่าจะเชื่อใจได้อย่างไร
-      เรามีจรรยาบรรณ
·       ท่านเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่านมีอะไรพิเศษ
-        Competency Standard, จรรยาบรรณ
·       ลูกจ้างถามว่าอีก 6 ปี ผมจะเป็นอะไร (สมัยก่อนถาม) ปัจจุบันลูกจ้างถามว่าที่นี่มี Career Planning หรือไม่
·       การวางแผนเรื่องทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงอะไร มีขั้นตอนอย่างไร
Mission Statement สมมุติอีก 6 เดือนต้องใช้คนทำงาน 500 โดยคำนวณจากผลผลิต

คนขาด 300 คน
 


2
 

1
 

3
 

พอดี 500 คน
 

คนเกิน 700 คน
 
           


จาก 1-3 อย่างไรอยากสุด ควรเลือกแบบไหน ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ จะปลดจะลดเลือกวิธีที่ดีที่สุด
·       วางแผนเกี่ยวกับคน หมายถึง เราจะหาว่าองค์การของเราใช้คนเท่าไรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น วางแผนอีก 6 เดือน จะใช้คน 500 คน ต้องทำ Job Design ก่อน บริหารคนดูต้นทุนต่อหน่วยผลิตแล้วทำการ Forecast
-           เป้าหมาย 500 คน หากเหลือ 500 คน No Action หากขาด 300 คน ทำสรรหา และคัดเลือก
·       Dowsizing ----- ทำ Restructure, Organization แบบ Pyramid structure bill be obsolete, Senior Executive Less Authoritarian, Organization become Flate
·       การปรับขนาดองค์การ / กลยุทธ์แก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ทำ Downsizing (Lay off, early retirement), Re-engineering
·       หลังจากปรับแล้วคนยังเกิน อเมริกาใช้วิธี
 1. ไม่รับคนเพิ่มหรือเพิ่มก็ได้น้อยสุด
 2. ไม่รับเพิ่ม หรือเพิ่มน้อยสุดก็เกินให้อาสาสมัครโดยให้รางวัล ค่าชดเชย มากกว่ากฎหมายกำหนด
 3. หากยังเกินอีก ก็ Early Retirement
 4. เกษียณก่อนกำหนดออกแล้วยังเกิน ก็ Lay-off เลิกจ้างโดยไม่ผิดกม.
 5. ตามอายุงาน เช่น 3 ปี  10 ปี ปลด 3 ปี เนื่องจาก 10 ปีเป็นสมาชิก, อเมริกันลดขนาดองค์การ แบบอายุงานมากกว่า Seniority มีสหภาพ ดังนั้นเข้าที่หลังออกก่อนอเมริกาก็รับมาน้อยกว่าที่ออก
เป้าหมายจริงๆ ของอเมริกา ไม่อยากให้ปลดแต่ต้องการให้อยู่กันนานๆ โดยใช้วิธี (Downsizing)
The Scalon Plan of Participation
 1. ตั้งกรรมการร่วมระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง ประกอบด้วยตัวแทนของทุกๆ ฝ่าย และกำหนดว่าต้องแก้ปัญหาทุกเรื่องให้ได้ภายใน 1 เดือน
 2. ตกลงกับสหภาพแรงงานขอยกเลิกข้อตกลงทั้งหมด
 3. ตัดสวัสดิการ โบนัสเกือบหมด
 4. ถ้ามีกำไรจากผลผลิตจะมาแบ่งโบนัสทุกเดือนอย่างช้าไม่เกิน 2 เดือน
The Lincoln Plan
1.  ทำของดีๆ ขายถูก           2.  อัตราค่าจ้างติดตามผลผลิตต่อชิ้นในแต่ละวัน
·       ญี่ปุ่น คนเกินทำอย่างไร
 1. ปรับแล้วเกิน จึงคิดหาวิธีขยายกิจการ แล้วโอนคนเกินไปอยู่กิจการใหม่
 2. หากเกินอยู่อีก จัดตั้งแผนกหางานในบริษัท ฝากหาให้ลูกน้อง ไปทำที่อื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 3. เกินอยู่อีก หาอาสาสมัครออก
 4. เกินอีก ก็ See through the Window ลดเงินเดือนพอกินพออยู่ ลดเงินเดือนไม่ต้องทำงานให้นั่งเฉยๆ จนกว่าจะเบื่อหรือหางานใหม่ เพราะญี่ปุ่นจ้างคนจนแก่ตายหรือเบื่อไปเอง Life Time Employment จ้างจนตายไม่ปลดออก
·       ไทย คนเกินทำอย่างไร ทำ Downsizing ทำโดย 1. ลดเงินเดือน  2. ปลดออกบ้างบางส่วน หรือทั้งหมดแล้วเลิกกิจการ
หลักอาวุโส     -  ประสิทธิภาพการทำงาน            -  วินัย        -  หลักการทำงาน        -  ปัญหาเศรษฐกิจครอบครัวน้อยสุดออก
เช่น พนักงานเงินเดือน  10,000 บาท จ่าย 100,000 บาท (อยู่นานจ่าย 10 เดือน) ลดเหลือ 8,000, 5,000, 2,000 เลิกจ้างจ่าย 10 เดือน  = 20,000
ทำได้หากลูกจ้างยินยอม หากลูกจ้างไม่ยินยอมฟ้องศาล ถามทำมั้ยยินยอมให้ลด ตอบหากไม่ลดจะถูกออก ดังนั้นศาลจึงตัดสินให้ 10,000X10 รวมค่า Commission ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่ารับรอง (ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าครองชีพ ค่า Commission ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่ารับรอง เป็นค่าจ้าง แต่หากค่าน้ำมันจ่ายตาม Mile ไม่เป็นค่าจ้าง เช่น บ๋อยรับทิปจากแขกไม่เป็นค่าจ้าง แต่หากทิปแบ่งถือเป็นค่าจ้าง ค่าจ้างค้างอยู่นายจ้างต้องจ่ายหากไม่จ่ายต้องเสียดอกเบี้ย 15% ต่อปี และทุก 7 วัน หากนายจ้างไม่ต้องการเสียค่าปรับต้องนำเงินไปวางไว้ที่แรงงาน
·       คนเกินจะลดขนาดกิจการโดยทำวิธี (Downsizing) , Re-engineering
ประวัติศาสตร์ คศ. 1930-40 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
เมืองไทย ประเมินผล แล้วปลดทหาร ตำรวจ ออก 20%
-           ไม่ปลด โดยนายจ้างแสดงให้เห็นถึงความในใจ ลูกจ้างแสดงความเห็นใจ ยอมลดเงินเดือน เพื่อให้อยู่ได้
-           10 ปีที่แล้ว สยามกลการ จะล้ม คนงานยอมทุกอย่าง ปัจจุบันเลี้ยงอย่างดีเพื่อทดแทน
อเมริกา นายจ้างเรียกคนงานมาแล้วบอกความจริง ว่าอีก 3 เดือน จะปลดหมด แต่ก่อนถึง 3 เดือน ใครคิดออกให้บอกมา นักบัญชีชื่อ Scalon และ Lincoln เสนอความคิด แล้วอยู่ด้วยกันได้
·       Job Design งานต้องทำอะไรบ้าง
-           Re-engineering เช่น ธนาคารกสิกรไทยมีคน 60 คน เหลือ 30 คน หาวิธีทำอย่างไรให้สำเร็จ ธนาคารพาณิชย์ Managing Change
-           Job Analysis
-           Job Description and Job Specification
-           Performance Standards เช่น พิมพ์ดีดภาษาไทยนาทีละกี่คำ
·       Work Rules and Schedules
-  Workday        -  Shift work                -  Job Sharing
·       Training กับ Development ต่างกันอย่างไร
-           Training คือ งานทำอยู่แล้วและทำให้ดียิ่งขึ้น, ฝึกอบรมเพื่อให้งานกำลังปฏิบัติเก่งขึ้น        
-           Develop คือการเปลี่ยนงานในอนาคต, พัฒนาอาจเปลี่ยนงานในอนาคต
-           Training กำลังฮึด คือ OJT
-           Develop กำลังฮึด คือ T-Group
·       การพัฒนาคน สมัยใหม่ถือว่าจำเป็น
-  Top Management          - Low Management  -  พัฒนา Ability
·       ให้พนักงานทดลองอยู่แต่ละแผนกก่อนเริ่มทำงานจริงเรียกว่า Training
·       การพัฒนาฝึกอบรมบางบริษัทไม่ให้มีการอบรมไม่ให้พัฒนา ทำให้พนักงานไม่ก้าวหน้า เพื่อจะได้ไม่ไปทำงานที่อื่น โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติที่หวังประโยชน์ ดังนั้นกม. จะออกมาว่าบริษัทใดไม่มีการอบรม จะต้องจ่ายเงินพิเศษเข้ากองทุนฝึกอบรม
·       คนที่ทำงานไม่ดีแต่ประเมินให้ดี เรียกว่า Hallo Effect
·       คนทำงานดีแต่ให้คะแนนน้อย เรียกว่า Horn Effect
·       การประเมินผลงาน หากได้คะแนนดีก็จะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจ หากคะแนนไม่ดีทำให้ลดขวัญกำลังใจ การประเมินผลการปัจจุบันเพื่อให้คนทำความดี เป็นการเพิ่มขวัญ
·       หากเป็นหัวหน้างานทำประเมินอย่างไร ถึงจะเป็นธรรม
-           ต้องตั้งกรอบไว้ เช่น บอกล่วงหน้าคนรถ หากหยุดเกินที่กำหนดจะไม่ได้รับโบนัส แต่ต้องอบรมสั่งสอน หัวหน้าก่อนนำระบบเข้ามาใช้, เงินเดือนจะขึ้นเท่าไร ให้อยู่ไรกรอบ
·       ประเมินผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างทำเพื่ออะไร
-           เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เอาผลการประเมินไปขึ้นเงินเดือนหรือให้ออก
·       วัตถุประสงค์ของการวัด for pay (Salary and Bonus pay and Promotion), decision
·       การกำหนดค่าจ้างให้ยุติธรรม เอาอะไรเป็นเครื่องมือวัด
-           จะกำหนดมากหรือน้อยเป็นธรรมทั้งนั้น ถ้าเอามาจากผลจากการวัด: วัดงาน, วัดคนขยันหรือขี้เกียจ , วัดตลาด 3 วัดมารวมกันถือว่าเป็นธรรม
·       Employee Evaluation ประเมินลูกจ้างว่าเป็นอย่างไร
·       Costs of Benefit เมืองไทยยามปกติจ่าย 25% จากการจ่ายเงิน เช่น จ่ายเงินเดือน100,000 จ่าย Benefit 25,000 และปูนให้ 12%
·       Compensation =  Wage (Blue colla & Salary (White colla)
·       การขึ้นเงินเดือน ฝรั่งจะขึ้นต่อเมื่อทำได้มากกว่าที่ตกลง ค่าครองชีพขึ้น ขึ้นแยกต่างหาก ปรับที่ 3, 4  เดือนปรับให้ Real Wage เป็น 100 ไทยรวมทุกอย่างหมด หากค่าครองชีพขึ้นต้นปี รอปลายปี ลูกจ้างขาดทุน
·       ค่าจ้างจูงใจแบบตัวใครตัวมัน เช่น ค่าจ้างรายชิ้น
·       Flexible benefit plan or cafeteria benefit plan
·       Management by Objective (MBO) การบริหารตามวัตถุประสงค์ เช่นพนักงานตั้งเป้าไว้ 400 ล้าน หากถึงก็ได้
·       Labor Cost per Unit (ต้นทุนค่าแรงต่อหน่วยต้องแข่งขันได้) ลดลง ลูกจ้างไม่อยากออกขอให้นายลดเงินเดือนให้สามารถอยู่ต่อได้
·       Scalon และ Lincoln Plan ใช้ในเมืองไทยได้มั้ย
·       แน่ใจว่าคนเกิน อาจเปลี่ยนวิธีทำงานใหม่ อาจแยกแผนก “Labor Cost per Unit” ต้นทุนค่าแรงต่อหน่วยต้องแข่งขันได้ คนพอแต่ต้นทุนสูงก็คือคนเกิน คนมากไม่ทำงานต้นทุนก็สูง ทำอย่างไรให้ต้นทุนต่ำสุด บริษัทขาดทุน แต่ให้เงินเพิ่ม เพื่อให้คนทำงานได้ผลผลิตมากขึ้น
·       เวลาทำงานปกติคืออะไร
-           สุดแล้วแต่งาน ปัจจุบันมี 7 ชม. 8 ชม. แล้วแต่งาน กลางวันกลางคืนก็ได้
·       กม. ใหม่ นอกเวลาทำงาน ใช้เค้าทำงานได้หรือไม่
-           ไม่ได้
·       กรณีให้มาทำงานล่วงเวลา ใครกำหนด 1.5 เท่า วันทำงานปกติ, 2 เท่า และ 3 เท่า วันหยุด ตามกม. ใหม่ เพื่ออะไร
-           เพื่อไม่ให้ใช้ลูกจ้างในวันหยุด เพราะต้องให้ลูกจ้างมีชีวิตส่วนตัว และหากไม่ให้หยุดค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุ ฯลฯ ก็เพิ่มขึ้น
·       เลิกจ้าง จ่าย 10 เท่า เพื่อให้นายจ้างไม่เลิกจ้าง หรือลดค่าจ้าง เพื่อไม่ให้นายจ้างเลิกจ้าง
·       ทำอย่างไรให้ลูกจ้างรักองค์กร
-           ให้ลูกจ้างถือหุ้น, แบ่งผลกำไร, ใช้กลยุทธ์ต่างๆ
·       Job Design สมัยก่อนงานใครงานมัน ปัจจุบันคนหนึ่งทำได้หลายงาน
·       Lifestyle สิบขวบอามน้ำบ่หนาว…………. อายุเท่าไรเป็นอย่างไร
·       ทำงานวันละ 8 ชม. (08.00-17.00) 10 ชุด หาก 4 โมงเสร็จ 10 ชุด ต้องจ่ายค่าล่วงเวลามั้ย
-           จ่ายเพราะไม่ให้นายเอาเปรียบ เพราะนายจ้างเอาทั้ง 8 และ 10 ต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง (4 โมงเย็น เสร็จ 10 ชุด ให้กลับบ้านได้) ให้เขียนข้อบังคับใหม่ว่า จ้างชุดละ 17 บาท 2 ชุด x 7 = 34 หากทำได้ 2 ชุด ต้องจ่ายเท่าขั้นต่ำทางกม. กำหนด แล้วทำไมไม่ให้ออกเพราะเค้าเป็นลูกเรา ปัจจุบันลูกจ้างไม่มีอำนาจต่อรอง กม.จึงออกมาคุ้มครอง
·       Job Analysis ------- Job Design------Rule---------Recruitment---------Selection
·       หยุดก่อนเปลี่ยน เปลี่ยนก่อนหยุด ทำงานกะ
·       Moving Zone จำโดยใช้หมายเลขตั๋วขึ้นจากไหนกิโลเท่าไร
·       ตึกถาวร คนทำงานความสะอาดก็เป็นงานถาวร ตามกม. ค่าจ้างตามเวลาทำงานปกติ 8 ชม. ต้องจ่ายเป็นเงิน เป็นข้าวสารไม่ได้
·       ในฐานะเป็นที่ปรึกษาธุรกิจโรงงานทอผ้า มีลูกจ้างคนงาน 1500 คน อยู่จังหวัดชลบุรี กม.ไทยต้องมีลูกจ้างกี่คนถึงอยู่ภายใต้กม. และข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นอย่างไร กม. คุ้มครองแรงงานอะไรบ้าง Contingent Employment จ้างตามสถานะการณ์คุ้มครองมั้ย วันหนึ่งวิ่งทำ 5 บริษัทใครเป็นนายจ้าง
-           ฝรั่งมี 20 คน ต้องมีฝ่ายบุคคล ประเทศไทยยังไม่บังคับ ถ้าหัวหน้างาน ผู้จัดการดูแลแล้วมีปัญหาทำไม่ทัน ถ้าทำได้ก็ไม่ต้องมี แต่เป็นไปไม่ได้ แต่ปัจจุบันมีกม.ใหม่ คนงาน 1500 คน ถึงเวลาตั้งฝ่ายบุคคล เพราะทำไม่ทัน หัวหน้ามีหน้าที่บริหารงานบุคคลยังอยู่อย่างน้อย 17 ฝ่ายบุคคล 5 อย่าง รับคนเข้าทำงานหัวหน้างานให้ฝ่ายบุคคลรับคน ฝ่ายบุคคลต้องให้หัวหน้างานเซ็นชื่อรับด้วย
·       บริษัทไปได้ดีหรือไม่ขึ้นกับปัจจัยภายนอกและแก้ไขได้มั้ย
-           ไม่ได้ เช่น ลงทุนที่ลาว คนลาวนอนกลางวัน แก้ไขไม่ได้, เทคโนโยลี เปลี่ยนแปลง, Natural Resources, Economic Factors, Regulatory Nature รัฐบาลออกกม., Market
·       บริษัทดีไปโลดหรือตกต่ำวัดจากอะไร / ปัจจัยภายนอกและภายในรวมกันแล้วเกิดผลการปฏิบัติงาน (Organizational Outcome)
-  Effectiveness                                    -  Efficiency ประสิทธิผล            
-  Development พัฒนา       -  Participant Satisfaction ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน
·       บริษัทดีหรือตกต่ำหรือไปโลดดูจาก Internal Environment / องค์การจะดีอย่างไรขึ้นอยู่กับ/องค์การต่างๆ ที่บริหารในโลกนี้ ดูแล้วว่าผลการบริหารเป็นอย่างไร จะดีหรือเลวขึ้นอยู่ 8 อย่าง สิ่งที่ทำให้การบริหารเปลี่ยนแปลงไปมี 8 อย่าง (Internal Environment of the Organization)
 1. Structure โครงสร้างองค์การนั้น เช่น แบบปิรามิด /ต้องเปลี่ยนโครงสร้างใหม่, Factor, Matrix,
 2. Management Philosophy ปรัชญาการบริหารแต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน, ปรัชญาต่างๆ ใช้ปรัชญาอะไร
 3. Leadership Style (OB ทั้งหลาย) มี 4 ประเภท  1.  เผด็จการ            2.  ประชาธิปไตย        3.  Participant                  4.  Resquare   P.92
 4. Individual Motivation and Performance แรงจูงใจแต่ละบุคคลให้ทำงานรวมทั้งวัดผลแห่งการทำงานนั้น
 5. Team and Interteam Behavior and Performance พฤติกรรมต่างๆ ที่ทำให้เกิดกลุ่มขึ้นมา
 6. Organizational Culture and Climate วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศ
 7. Financial Resources การเงิน
 8. Technological and Physical Resources เทคโนโลยีทั้งหลาย
ในขบวนการทั้งหมดนี้ สิ่งที่เราจะช่วยองค์การได้ทั้งหมดมี 9 วง วงที่ 9 คือ Human Resources Management ซึ่งอยู่วงกลาง
·       วงไหนจะช่วยองค์การได้ P.92
-           วงกลาง Human Resources Management
·       External ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (External Environment of the Organization)
 1. Human and Cultural Factor วัฒนธรรมของผู้คน
 2. Technology Natural Resources ทรัพยากรธรรมชาติ
 3. Economic Factor
 4. Regulatory Measures กฎหมายต่างๆ การจัด
 5. Market ตลาด
·       External Environment of the Organization, Internal Environment of the Organization และ Organizational Outcomes รวมเรียกว่า A Model of Organization
·       ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก P.216
หาจากภายในก่อน Recruiting Within the Organization
 1. Job Posting ประกาศงานว่างอยู่ ผู้สมัครต้องมีสมบัติ
 2. ระบบ Employee Referrals หัวหน้างานบอกตำแหน่งว่างใครเหมาะสม
 3. Skill Inventories มีโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
·       สรรหาจากภายนอก Recruiting Outside the Organization
 1. Advertising โฆษณา
 2. Placement Agencies ผ่านเอเย่น
 3. Field Recruiting ส่งคนไปหาที่โรงเรียน
 4. The Internal and E-mail
 5. Internships หมอฝึกงานอยู่
 6. รับตามโอกาส อาจ Walk-in มาก
·       จากการดูหนัง The Selection Interview
-           เรียกชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบใช่คนนี้ อารมณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์ ควบคุมไม่ได้ตอนแรกเรียกอาจารย์ ตอนหลังเรียกคุณ เด็กจบจิตวิทยาไม่ใช่จบบริหารบุคคล เนื่องจากถามทฤษฎี X, Y ไม่ทราบ
·       ทหารเรือเรียกนายว่าครู
·       หัวหน้างานสอนดีที่สุดแต่ต้องผ่านการอบรม Train the Trainer
·       รัฐบาลทักษิณทำ Work Shop คือ หาวิธีการปฏิบัติงาน
·       องค์การเกิดปัญหาลูกจ้างอยากตั้งสหภาพจะทำอย่างไร
ตั้ง JCC คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ
·       พนักงานทำของเสียหาย
-           ใช้ระบบ KYT
·       พนักงานไม่เก็บกวาด
-           ใช้วิธี 5
·       ไปตรงไหนก็มีปัญหา งานสับสนเดินหลายโต๊ะ
-           Re-engineering / One Stop Service
·       เอาใจลูกค้า โดยให้นายจอดรถที่อื่น
-           ใช้วิธี TQM, Upsizedown Pyramid
·       กม. ใหม่ออกมาระบุว่าลูกจ้างมี 50 คนขึ้นไป ให้ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ต้องเป็นกรรมการ 5 คน
·       ประวัติค่าแรงขั้นต่ำในอเมริกา คือ ระหว่างอเมริกาและเม็กซิโก มีแม่น้ำกั้นอยู่ และด้านฝั่งอเมริกามีโรงงานตั้งบริเวณริมแม่น้ำจำนวนมาก คนเม็กซิโกว่ายน้ำขึ้นฝั่งอเมริกาเพื่อทำงานในโรงงาน ซึ่งเรียกเม็กซิโกพวกนี้ว่า Wet Back  รัฐบาลจึงประกาศอัตราขั้นต่ำครั้งแรก
·       ทำไมอเมริกันกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเพราะอะไร
·       Compensation คือค่าตอบแทน ไม่ทำงานก็ได้ เช่น วันหยุด วันลาป่วย
Compensation ประกอบด้วย สิ่งที่เปลี่ยนแปลง หรือคิด หรือสิ่งที่จำต้องเป็นเงิน (Financial)


ค่าจ้าง,เงินเดือน, Commission (จูงใจ)

สวัสดิการ,กม.กำหนด, ฝรั่งจ่ายเพราะ They are member, expected, unexpected

                  Expected จัดขึ้นตามกม. กำจัดมีปัญหาเพราะลูกจ้างคาดหวังจะได้รับ
                  Unexpected คือ สวัสดิการที่ไม่สัญญา กม.ไม่บังคับ นายจ้างจัดให้ตามโอกาส (Fringe) เช่น หนาว แจกเสื้อหนาว
                  No longer for Fringe but only benefit
·       Cafeteria Benefit สวัสดิการยืดหยุ่น แก้ปัญหาลูกจ้างเรียกร้อง / Flexible Benefit Plan or Cafeteria Benefit Plan
·       สวัสดิการนั้นวัดกันที่ไหน เอาอะไรมาเป็นเครื่องกำหนด
-           สวัสดิการวัดเป็นปี คิดเป็นกี่เปอร์เซนองค่าจ้าง แล้วตลาดให้เท่าไหร่ เช่น ให้ขนม เพราะเป็นลูกเรา ดังนั้นจะรอมีกำไรถึงจ่ายสวัสดิการไม่ใช่
·       การจัดสวัสดิการยุคนี้ยุ่งกันใหญ่ลูกจ้างขอต่างๆ มากมาย รัฐบาลออกกฎบังคับต่างๆ ต้องแก้วิธีอย่างไร
-           กรรมการของสวัสดิการสุ่มหาไม่ได้ เพราะมี Cafeteria
·       Staff เป็นผู้จัดสวัสดิการ Line อนุมัติ เช่น เบิกค่าเล่าเรียน  บุคคลบอกต้องเอาใบเสร็จมาก่อน บุคคลทำเพื่อนายสั่ง นายบอกให้ไปเถอะแต่ต้องทำ เพราะอยากมีอิทธิพล
·       การจัดสวัสดิการมีข้อเสนอแนะดังนี้
 1. ให้จัดลำดับอะไรก่อนหลัง
 2. การจัดสวัสดิการห้ามให้เปล่าเด็ดขาด ต้องให้ลูกจ้างมีส่วนร่วม
 3. สวัสดิการนายจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายด้วย
 4. การจัดสวัสดิการเมื่อให้แล้ว ลำบากที่จะเลิกและเป็นต้นทุน อย่าให้เพราะตามอย่างกัน หาผู้รู้คิดอย่างท่องแท้
 5. สวัสดิการที่ตกลงกันไว้หรือกม.ต้องมีตารางกำหนดให้แน่ชัด อย่าจ่ายตามอารมณ์จะเกิดปัญหา
·       สวัสดิการควรให้เค้าขอก่อนหรือเราให้ก่อน
-           แล้วแต่เรื่อง
·       บริษัทแห่งหนึ่งไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องรถรับส่ง เช้ามารถเมล์กลับรถเมล์ วันหนึ่งเจ้าของเมตตาจัดรถรับส่งให้ฟรี เป็นประจำมาหลายเดือน จัดอยู่ 6-7 เดือน รถเสีย นายจ้างจึงให้ไปกลับรถเมล์เหมือนเดิม ลูกจ้างเรียกร้องค่าแท็กซี่ ศาลตัดสินต้องจ่าย ศาลเอาหลักอะไรมาตัดสินว่าต้องจ่าย
-           จัดรถให้ เป็น unexpected แต่ต่อมาเป็น expected ศาลให้จ่าย ศาลบอกว่าลูกจ้างบางคนเสียเปรียบ เสียประโยชน์ คือลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ เห็นรถรับส่งและเงินเดือนจึงพอใจเข้าทำงาน ลูกจ้างเก่าถือว่ายกประโยชน์ให้ จะจัดอย่างไรไม่ให้เสียหาย จะเก็บเงิน ไม่มีรถก็ไม่เสียเงิน
·       สวัสดิการ ถ้าศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง ให้คำนวณเป็นค่าจ้าง ดังนั้น เงินเดือน เป็นค่าจ้าง เช่น เบี้ยเลี้ยงเป็นประจำเป็นค่าจ้าง, บ๋อย 20 บาท ใส่กระเป๋าตนเองไม่เป็นค่าจ้าง ทิปรวมแล้วมาแบ่งเป็นค่าจ้าง, ค่าน้ำมันรถถ้าจ่ายเหมาเป็นค่าจ้าง ถ้านำบิลมาเบิกไม่เป็นค่าจ้าง
·       Incentive ค่าจ้างจูงใจ จ่ายในกรณี         1.  ทำงานถึงหรือเกิน มาตรฐาน จะให้พิเศษ   2.  ความจำเป็น ทั้ง X และ Y ต้องจูงใจ
·       Incentive           1.  Individual             2.  Group, Team
·       Zero Defect  การชักจูงผู้คนให้ประหยัดสูญเสียน้อยสุด แค่ Standard ทั่วๆ ไป ต้องบอกวิธีไหน เฉพาะที่ทำให้เกิดการลดการสูญเสียลง โดยนำระบบ CARE มาใช้ คือ Cause การหาสาเหตุ  And         Removal              การขจัด     Error ความผิดพลาด
·       CARE โปรแกรมกฎเกณฑ์
 1. เมื่อผู้ปฏิบัติหรือลูกน้องพบความผิดพลาดให้แจ้งหัวหน้าทันที
 2. ให้หัวหน้าจดบันทึก แล้วสั่งแก้ไขภายใน 3 วัน
 3. หลัง 3 วัน แล้วหัวหน้ายังไม่สั่ง หรือสั่งภายใน 3 วัน แก้ไขไม่สำเร็จ ลูกน้องจะรายงานให้กรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องทราบ
 4. ถ้ากรรมการแก้ไขได้จะสั่งให้แก้ไขโดยผ่านหัวหน้างาน ให้หัวหน้าสั่งต่อไป
 5. หากกรรมการแก้ไขไม่ได้ให้บอกหัวหน้า บอกลูกน้องว่ากรรมก็หมดปัญญา แต่ให้รอก่อน พร้อมแจ้งผู้เชี่ยวชาญ
 6. ผู้เชี่ยวชาญ สั่งแก้ไขผ่านกรรมการ ผ่านหัวหน้าไปยังลูกน้อง
 7. แก้ไม่สำเร็จลูกน้องรายงานกรรมการใหม่ผ่านหัวหน้า
 8. กรรมการแจ้งไปยังผู้เชี่ยวชาญ
รถชนฟ้องนาย อบรมลูกน้อง ทำไมชน ใช้ CARE โปรแกรม
ลูกจ้างคิดนายคิดได้ Incentive,             ญี่ปุ่นใช้ Bottom up sizedown,   ฝรั่งใช้ Top, Specialist ผู้เชี่ยวชาญ
·       อัตราค่าจ้างใครกำหนดอัตรา
-           ตลาดกำหนด ตลาดกำหนดโดย
1.        อาจจะกำหนดทฤษฎีค่าจ้าง, ต่อรอง, จบน้อยค่าจ้างแพง, ค่าจ้างลอยตัวเป็นไปตามทฤษฤีอัตโนมัติ
2.        อาจจะกำหนดโดยทฤษฎีความพอใจ    
3.        อาจจะกำหนดโดยค่าจ้างขั้นต่ำ (กม.)
·       ไทย ปี 2516 แถวพระโขนงจ่ายค่าแรง 5 บาท อาจารย์สมพงษ์ เป็นผู้กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ 12 บาท โดยดูจากท้องตลาดขณะนั้นบริษัทปูนจ่าย 25 บาท
·       อเมริกา ค่าจ้างขั้นต่ำ 5 ปี ขึ้นครั้ง
·       วันหยุด วันลา วันป่วย ในไทย กม.ไม่กำหนด / การลาป่วย กม.ใหม่ลาได้เท่าที่ป่วยจริง
·       ไทย กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำมาแล้ว 3 ปี
คณะกรรมการค่าจ้าง กำหนดให้มีคณะกรรมการค่าจ้างตามองค์ประกอบใหม่ ซึ่งมีผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน เพื่อกำหนดให้มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำพื้นฐานและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
1 มกราคม 2544                  -  ประกาศใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำพื้นฐานมี 1 อัตรา ไม่น้อยกว่า 133 บาท/วัน ทั่วราชอาณาจักร
                                             -  ขั้นต่ำตามสภาพท้องถิ่น กิจการ œ  (อินฟินิตี้) แต่ให้ 3 ก่อน คือ
     165 บาท =  .  จังหวัด, 143 บาท =  ….  จังหวัด 133 บาท =  ….  จังหวัด    รวม 76 จังหวัด
·       อัตราขั้นต่ำกรุงเทพฯ 165 บาท ชลบุรี 143 บาท
·       ทำไมไม่ปล่อยให้ลอยตัว กำหนดขั้นต่ำตามอเมริกา เพราะลูกจ้างมีอำนาจต่อรองน้อยกว่านายจ้าง
·       ค่าจ้างที่เป็นธรรม อเมริกา ตกลงกันอย่างไรจ่ายเท่านั้น คือการเป็นธรรม การเป็นธรรมวัดจาก
วัดงาน การประเมินงาน Job Evaluation            -  วัดลูกจ้าง ใครเก่ง ไม่เก่ง Informal Leader                           -  วัดตลาด Wage Survey
·       ความสามารถในการจ่ายเอาอะไรมาจ่าย
-           ลูกจ้างบอกว่า ดูจากกำไรของนายจ้าง นายจ้าง บอกว่า จะสูงขึ้นเท่าไรก็ได้ถ้า Labor Cost per Unit ไม่เปลี่ยนแปลง
·       ค่าจ้างแท้จริงอยู่ตรงไหน :  (Real Wage = Money Wage x 100)
CPI (consumer price index)
·       บริษัทแห่งหนึ่งขึ้นเงินเดือนปลายปี 5% ปรากฏว่าดัชนีผู้บริโภค (CPI) + 10% จงหาค่าจ้างแท้จริง (อำนาจในการซื้อ)
-    105 x  100     =   95.45%
      110
ฝรั่งจะดูผลทุก 3 เดือน Automatic Sliding Scale
·       ในการจ่ายค่าจ้างโรงงานเย็บเสื้อผ้า นายจ้างลูกจ้างตกลงกันว่าทำงาน 8 ชม. 165 บาท ผลปรากฎว่าลูกจ้างบางคนได้ 10, 20 ชุด บางคนได้ 2 ชุด อ้างว่าไม่มีอารมณ์ นายจ้างลูกจ้างจึงเลิกสัญญาจ้าง ตกลงกันใหม่ว่าทำงาน 8 ชม. ค่าจ้าง 185 บาท แต่ต้องเย็บได้ 10 ชุด ลูกจ้างยินยอม ปรากฎว่าเมื่องานเลิก 5 โมงเย็น ครบ 8 ชม. แล้ว ลูกจ้างบางคนทำไม่ถึง 10 ชุด นายจ้างสั่งให้ทำต่อไปให้เสร็จ 10 ชุด ตามสัญญา ลูกจ้างเรียกร้องค่าล่วงเวลาอีกจะต้องจ่ายหรือไม่ อย่างไรจงให้เหตุผล ยุ่งกันนักให้ทำสัญญาใหม่ เขียนอย่างไรตามกม.
-           ถ้าศาลถามว่า เข้างาน  8.00-17.00 . กม. เรียก Minimum Wage นักบริหาร เรียก Guarantee Wage ทั้ง 2 ชื่อเรียกต่างกันได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
·       Safety and Health Management สุขภาพอนามัยความปลอดภัยของลูกจ้าง ปัจจุบันให้ความสำคัญต้องมีการซ้อม ปัญหาเกิดตั้งแต่โรงงานตุ๊กตาไฟไหม้ โรงแรมถล่ม โคราช คนเต้นรำ บางเรื่องทำด้วยจิตสำนึกของนายจ้างที่จัดให้ บางเรื่องบังคับทางสวัสดิการต่างๆ บางเรื่องบังคับทางกม.ต้องทำ จริงแล้วทั้งจิตสำนึก กม. แต่ทำเพื่อผลประโยชน์ให้ลูกจ้างเกิดความปลอดภัยในการทำงานและทำงานด้วยความสบายใจและสุดท้ายนายจ้างได้ผลผลิต
·       ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 1. ห้ามทำอย่างนี้             
 2. ต้องทำอย่างนี้             
 3. มีบทลงโทษ แต่ปัจจุบันใช้วิธีให้รางวัล โดยการประกวดต่างๆ อาจให้โล่ห์ เหรียญ
·       Safety and Health Management กม.บังคับ  บางเรื่องทางอ้อม สวัสดิการเกิดความปลอดภัยในการทำงาน สุดท้ายเพื่อผลผลิตให้นายจ้าง
·       สุขภาพอนามัยของคนโดยเฉพาะเมืองนอกการติดเหล้าบุหรี่ทำอย่างไร
·       ความปลอดภัยในการทำงาน คนไทยหรือฝรั่ง ใช้วิธีเตือนข้อพึงปฏิบัติ แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นมีวิธีเฉพาะๆ ทำให้เกิดความปลอดภัยลดความสูญเสีย ลดอุบัติเหตุ เรียกว่าระบบ KYT
·       เรื่อง Safety มีกม.แรงงานออกมามากมายเป็นการบังคับ กม.ไทยออกมาว่าต้องมีพนักงานเพื่อความปลอดภัย เมืองนอก นอกจากกม.จะกำหนดเรื่องความปลอดภัยแล้ว มีสหภาพเป็นคนควบคุมเรื่องความปลอดภัย เช่น สหภาพบอกฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนแปลงการกองยาง หากไม่เปลี่ยนแปลงเราจะยื่นข้อเรียกร้องในบริษัทนั้น
·       Shop Steward สหภาพส่งตัวแทนมาดูแลต่างๆ นาน ๆ ซึ่งอยู่ในองค์กรคอยจี้ตลอด ดูแลแทนคนงาน ทำมั้ยคนเดินชน ทำไมกองของอย่างงี้ ป้ายอุบัติเหตุออกทางไหน เมืองไทยก็มีตัวแทนสหภาพซึ่งอยู่ในองค์การต่างๆ
·       ตัวแทนนายจ้างของเทศไทยไปประชุมเมืองเจนีวา พ.. 2516 คืออาจารย์สมพงษ์ จุ้ยศิริ ตัวแทนลูกจ้างคือ สหพันธ์ต่างๆ
·       P.8 วงกลมที่ 8 Protection & Representation การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะมีตัวแทนทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ดังนั้น เมืองไทย ณ วันนี้ ฝ่ายนายจ้างมีสมาคมนายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง ตัวแทนฝ่ายลูกจ้างคือสหภาพ สหพันธ์ต่างๆ สภาองค์การลูกจ้าง
·       สหภาพแรงงาน สมัยก่อนอังกฤษเอาลูกจ้างมาทำงานใต้ทุนบ้าน ทำให้ล้มตายมาก ดังนั้น ลูกจ้างเหล่านี้รวมตัวกันเรียกร้อง จึงเกิดสหภาพ แล้วก็มาเกิดสหภาพในอเมริกา
·       วัตถุประสงค์จริงๆ ของสหภาพ มี 2 ข้อ
 1. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ เพื่อต่อรอง เฉพาะเกี่ยวกับกับเรื่องสภาพการทำงาน เช่น ชม. การทำงาน ค่าจ้าง มันร้อนหนาวอันตรายหรือเปล่า
 2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ไทยในการตั้งสหภาพมีวัตถุประสงค์ อื่นๆ ตามเข้ามา นอกจากข้อ 1 และ 2 แล้วยังมี เช่น   
1 .  คนที่จัดขึ้นอาจไม่ได้รับความสำเร็จในการทำงาน เช่น ขี้เกียจหลังยาว นายโกรธ นายไม่ชอบก็ตั้งสหภาพขึ้นมาเพื่อมีอิทธิพลเหนือนายจ้าง 
 1. ตั้งสหภาพขึ้นเพราะอยากมีหน้าที่ใหญ่โตทางการเมือง หรือสหภาพหลงตัวเอง
 2. เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มคนบ้างคน
ปกติสหภาพตั้งโดยฝ่ายลูกจ้าง เมืองไทยตั้งโดยนายจ้างมีมาก ลูกจ้างรวมตัวกันตั้งสหภาพด่านายจ้าง นายจ้างก็รวบรวมลูกจ้างที่จงรักภักดี หรือไม่ก็เอาเงินยัดปากลูกจ้าง แล้วตั้งสหภาพขึ้นในนามลูกจ้างแต่สนับสนุนนายจ้าง และมีอิทธิพลเยอะมาก ขสมก. ตั้งโดยฝ่ายบริหารเยอะมาก เมืองไทยพลาดเพราะ บริษัทมีได้หลายสหภาพ ต่างประเทศมีได้สหภาพเดียว
·       สมัยก่อนมีกม.ไทยเกี่ยวกับแรงงานมีกม.แรงงานสัมพันธ์กับ กม.คุ้มครองแรงงานแยกกัน วันดีคืนดี มีการปฏิวัติเลิกหมดวันดีคืนดีตั้งขึ้นมาใหม่ สุดแท้แต่สถานะการณ์ของเมืองไทย ในที่สุดก็ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะกม.แรงงานสัมพันธ์เป็นกม. ฉบับเดียวครอบคุมเอกชนรัฐวิสาหกิจ ใช้กม. ฉบับเดียวกัน ต่อมาประชาธิปไตยบาน เอกชนอยากตีนายจ้างแต่ไม่กล้า เพราะกลัวเลิกจ้าง แต่รัฐวิสาหกิจตีนายจ้าง รัฐบาล ไม่กล้าไล่ออก มิอิทธิพลมาก ดังนั้น ฝ่ายเอกชนจึงขอแรงรัฐวิสาหกิจเวลาเอกชนสไตล์ขอมาช่วย บ้านเมืองระส่ำ แย่ รสช. จึงปฎิวัติยึดอำนาจ จึงแยกกม.แรงงานและรัฐวิสาหกิจออกไป เอกชนสไตล์ได้ แต่ไม่มีกำลังแล้ว รัฐวิสาหกิจก็สไตล์ไม่ได้ ตอนแยกใหม่ๆ เอกชนเวลาสไตล์ มีตัวแทนที่ปรึกษามีอำนาจตามกม.ไทย ลูกจ้างยอมแล้วแต่ตัวแทนไม่ยอมเพราะกินเงินมา รสช. บอกว่าตัวแทนเหล่านี้ถ้าไม่มาลงทะเบียนจะติดตารางหมด ต้องสอนแจกประกาศก่อนจึงเป็นตัวแทน (.สมพงษ์ เป็นผู้สอน) ที่มาเรียกร้องกำลังก็ไม่มีเพราะรัฐวิสาหกิจแยกแล้ว และจะเรียกร้องก็ไม่ได้ รสช.คุม ระหว่างนั้น เอกชนกับรัฐวิสาหกิจก็เรียกร้อยดิ้นร้นไม่ยอม ไทยจึงร้อง (ทะนง โพธ์อาจ) หายไปตอนบ่ายกับรถ Volvo) ไปยังอเมริกา สหประชาชาติให้แบนประเทศไทย อเมริกาจึงตัดความช่วยเหลือ หรือชักศึกเข้าบ้าน ไทยพยามจะแก้มา 5 รัฐบาล พึงแก้เสร็จประมาณเดือนที่แล้ว  กม.รัฐวิสาหกิจปัจจุบันยอมให้ตั้งสหภาพ และเรียกร้องได้ ดั้งนั้น เมื่อให้โอกาสรัฐวิสาหกิจเรียกร้อง ได้ตามกม.ใหม่ นายแพทย์บรรลือ เฮงประสิทธิ์ ตัวแทนสหภาพรัฐวิสาหกิจ กฟผหากมองปฏิปักษ์ก็ไม่ดี แต่บางแห่งให้ประโยชน์ เช่น การบินไทย นักการเมืองฝากคนทำงาน แต่สหภาพพูดว่ามีข้อตกลงกับสหภาพว่า หากรับคนใหม่ต้องเข้าที่ประชุมสหภาพก่อน
·       เรามาเรียนฐานะ Staff ที่ปรึกษา เข้าข้างฝ่ายนายจ้างถามว่า หากเป็นฝ่ายบริหารจะยอมให้ลูกจ้างตั้งสหภาพหรือไม่ หรือมองสหภาพเป็นอย่างไร
-  JCC คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ
·       หากบริษัทมีคนงาน 1,500 คน จำเป็นต้องมีสหภาพหรือไม่
-
·       นายหลวงตรอกหมดสร้างเขื่อนที่นครนายก สร้างเสร็จภายใน 3 ปี เรียกว่าใช้ภาวะผู้นำ (บารมี)
·       สร้างโรงไฟฟ้ามีมลพิษ อาจโดนนิดหน่อย
-           ปชช.อาจโดน แก้โดยให้เงินเป็นกองทุนก่อนจะเกิด
·       หากมีสหภาพอยู่แล้วในบริษัทแล้วต้องทำอย่างไร
-           ปฏิบัติตามกม. เกิดอยู่แล้วใช้ให้ Protection อะไรบางอย่าง
·       หากยังไม่มีสหภาพล่ะ
-           ตั้งคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ JCC
·       ฐานะนายจ้างจะเตรียมตัวรับกม.ใหม่อย่างไร ทั้ง 2 ฝ่ายจึงโจมตีว่าไม่ได้ / นายจ้างถามว่าจะทำอย่างไรกับกม.ฉบับใหม่
-           ก่อนบังคับใช้ต้องเตรียมแล้ว 8 ข้อ
1.        ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของบทบัญญัติแต่ละเรื่องในกม.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่แตกต่างไปจากกม.คุ้มครองแรงฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2.        ทำบัญชีหรือรายการเปรียบเทียบข้อกำหนดในกม.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่กับข้อปฏิบัติซึ่งได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันของนายจ้าง และทำหมายเหตุข้อแตกต่างอันจะต้องดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในกม.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
3.        จัดประชุมปรึกษาบุคลากรฝ่ายนายจ้างเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง กลวิธี ขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่จะดำเนินการปรับปรุงข้อปฏิบัติปัจจุบันให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในกม.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
4.        จัดประชุมชี้แจงให้ลูกจ้างแต่ละงานหรือลูกจ้างที่อาจถูกกระทบจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างทุนคน ได้ทราบเหตุผลและความปรารถนาดีของนายจ้างที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง กับขอให้ลูกจ้างทุกคนร่วมมือร่วมใจในสภาวะใหม่ด้วย
5.        ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารและข้อปฏิบัติตามแนวทาง กลวิธี ขั้นตอน และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้ว ซึ่งหากกระทำให้ครบถ้วนก่อนวันที่กม.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ ก็จะเป็นการสร้างเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และแรงงานสัมพันธ์ที่ดีของนายจ้าง
6.        ติดตามผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงว่ามีผลในทางบวกและในทางลบต่อการบริหารกิจการ การบริหารงานบุคคล และการแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการของตนอย่างไร และมีผลต่อสถานประกอบกิจการอื่นๆ ที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน และที่ประกอบกิจการประเภทอื่นอย่างไรบ้าง
7.        ประชุมหารือในบุคลากรฝ่ายนายจ้างเพื่อหาทางแก้ไขเยียวยาปัญหาต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น
8.        ประชุมหารือหรือสัมมนาในองค์การของฝ่ายนายจ้างทุกแห่งเพื่อรวบรวมข้อบกพร่อง ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกม.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพื่อประโยชน์การเสนอต่อหน่วยงานทางราชการหรือต่อบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปรับปรุงกม.ต่อไป
·       ข้อเรียกร้อง 29 ข้อ (หลายปีมาแล้ว Sheet อาจารย์)
-
·       การบริหารบุคคลโดยบริษัทข้ามชาติ (ดร.พลชัย) / การบริหารคนที่เป็น Globalization จะยึดหลักอะไร
ยึดหลักสากลทั่วไป (Internationalization) และ Localization คิดถึงท้องถิ่นนั้นเป็นสำคัญ คนในท้องถิ่นนั้น
·       เจ้าของคาสิโนรอบๆ ไทย โดยไทยเป็นเจ้าของ พม่าได้ค่าเช่าค่าต๋ง รัฐบาลไม่ได้ยัดให้ผู้ปกครองถึงเวลาเข้ามาเมืองไทยกินเหล้า เงินตกที่ไทยฝากแบงค์ไทย ค่าเช่าไม่ต้องจ่ายพม่า เพราะ Deposit ไว้ในไทย ค่านายหน้าพม่า 20% ทุกเดือนเชิญทหารพม่าซื้อของไทยเงินเข้าไทย ภาษีไม่ให้ออกกม.ฟอกเงิน กม.จะออกใหม่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
·       กม.คุ้มครองแรงงาน เปรียบเทียบกับ กม.ใหม่ที่อ.แจกโน๊ตใส่กระดาษ A4
-
·       ท่านเป็นผู้บริหารอาชีพ (ถามเรื่อง competency) ให้อธิบายเหล่านี้ ให้ผู้บริหารทั้งหลายให้เข้าใจนำไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพอย่างถูกต้อง
-           ผู้บริหารอาชีพต้องมี competency สูง มีความสามารถเหนือมาตราฐานทั่วๆ ไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์มาตราฐานทั่วๆ ไป ที่ควรรู้ คือ Line แต่คุณเหนือ Line เป็นที่ปรึกษาใหญ่ต้องรู้
1.  รู้เรื่องทั่วๆ ไปที่พึงรู้                                   2.  รู้เรื่องที่ควรปฏิบัติ 8 ประการ  3.  มีกลยุทธ์พิเศษมากมาย
·       ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ที่ถือว่าสำคัญ
-           ดูในหนังสือหน้าปัจจัยภายนอกภายใน ภายนอก และ outcomes
·       การใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สุ.สุดในปัจจุบัน         
 1. การบริหาร 8 ประการ
 2. กลยุทธต่างๆ
·       ความแตกต่างสถานะในองค์การ คนทั่วๆ ไป พฤติกรรมคนอย่างไหน คนในองค์การอย่างหนึ่ง แบ่งเป็น 2
 1. ฝ่ายจัดการ มีอำนาจ และเป็นผู้นำ                                     
 2. ฝ่ายลูกจ้าง เมื่อก่อนเป็นทาส ปัจจุบันเปลี่ยนไป
-           คนในองค์การ แบ่งเป็น 2 พวก คือ (ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย)
เทวดา (ผู้จัดการ, หัวหน้า, ผอ.) ทำหน้าที่นายจ้าง ผู้ใช้อำนาจจัดการ อยู่ในขอบเขตกฎหมาย และมีภาวะผู้นำ (อำนาจ, บารมี, พระคุณฯ)
เช่น  เด็กเสริฟ โดนผู้ชายจับ นายจ้างบังคับเด็กเสริฟให้ผู้ชายจับได้ หรือไม่ได้,
เช่น โรงงาน ผู้หญิงผมยาวเกรงว่าจะโดนเครื่องจักร ถ้าไม่มัดผมโดนปรับ นายจ้างปรับไม่ได้ หากไม่มีกฎระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
เช่น ลูกน้องมาสาย และลูกน้องคนอื่นได้ลงชื่อไว้ให้แล้ว เอาผิดลูกน้องได้ต่อเมื่อได้ให้เขียนเป็นระเบียบไว้ เป็นขั้นตอน เช่น ตักเตือน
ลูกจ้าง วันนี้มองว่า หรือถามว่าสถานะของลูกจ้างได้เปลี่ยนไปแล้ว เดิมทีลูกจ้างเป็นทาส เดิมนายจ้างเป็นเจ้าชีวิต ปัจจุบันเป็นผู้ใช้อำนาจ
ในขอบเขตของกม. เป็นผู้นำ
                           อเมริกัน ลูกจ้างคือ สมาชิกคนหนึ่ง (member) เหมือนเข้าสมาคม อ่านข้อบังคับก่อน พอใจก็เข้าไป ไม่พอใจก็ไม่เข้า
                           ญี่ปุ่น ลูกจ้างคือ ญาติ จบการศึกษามาอยู่จนเกษียณไทย ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร หรือให้ยกเลิกคำอื่นให้หมดให้เหลือ
คำว่า ลูกจ้าง ลูกจ้างคือลูกเราคนหนึ่ง การปกครองกันเองระหว่างพ่อ ลูก เรียกว่า ทวิภาคี ปู่เข้ามายุ่งด้วย คือรัฐบาลเข้า
มายุ่งด้วยเรียกว่า ไตรภาคี
·       วิชาพวกนี้มากจากไหน
-           ศึกษาหาหนทาง เมื่อก่อนเก็บเป็นความลับ บัดนี้มีการสำรวจ ตรวจสอบ จึงนำแนวทางสำรวจมาเขียนเป็นตำรา
·       บริหารลูกจ้างกินไปถึงนายจ้าง นายจ้างที่เป็นลูกจ้าง คนที่จะบริหารลูกจ้างที่เป็นนายจ้าง คือนายของลูกจ้าง เป็นนายจ้าง คือเจ้าของกิจการ เรามาเรียนฐานะลูกจ้าง จ้างเราเป็นที่ปรึกษาใหญ่ คนเหล่านั้น มี Compentency
·       P.92 เรื่องสำคัญๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมี 8 เรื่อง แต่ละเรื่องบอกว่า 1 อย่างอะไรเจ๋งสุด เช่น การวางแผนผู้คนอะไรกำลังฮึดมาก คนเกินคนขาด
-           วางแผนเกี่ยวกับคน Downsizing, T-Group กลุ่มสำคัญ การฝึกอบมเรื่องพิเศษ เช่น 40 คน ทะเลาะกันทำอย่างไร ต้องใช้ระบบ T-Group ใจเข้าใจเรา
·       P.8 ข้อ 2 Job and Work Design       Reengineering, Staffing, Recruitment Selection ต่างๆ อะไรเรื่องใหญ่ขณะนี้สักอย่าง
·       Staffing ลูกจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างแล้วเมื่อวันแรกทำงานจะทดลองงานได้มั้ย ได้ การทดลองงานเกี่ยวอะไรกัน ถึงไม่ทดลองงานก็เป็นลูกจ้างแล้ว ทำไมต้องทดลองงาน ถ้าไม่อยากได้เค้า ก่อนจะพ้นกำหนดให้ออกได้ หากพ้นกำหนดต้องจ่ายค่าชดเชย
·       ลูกจ้างหมายถึง ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
·       จงวิจารณ์การอธิบายทรัพยากรมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลง
-           Competency เมื่อก่อนเป็นหน้าที่ของ Line บัดนี้ทำไม่ทำไม่เหมาะ จึงหาคนมาช่วยเป็น Staff มีบทบาทสำคัญ 5 ประการ
ในบทบาทเหล่านี้ ผู้ที่สวมบทบาทต้องมี competency สูง ต้องรู้หมด และหัวหน้างานต้องปฏิบัติต่อลูกน้อง 17 ประการ
·       ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ
-           P.92
·       เรื่องสำคัญบริหาร 8 เรื่อง แต่ละเรื่องอะไรสำคัญสุด
-  P.8   Downsizing, Job and Work Design – Reengineering, Staffing, Recruitment, Staffing, Training, Develop, OJT, T-group
·       Performance Appraisal การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเป็นธรรมในการจ่ายค่าจ้าง การประเมินโดยคนเก็เกิด Hallo, Horn
·       Compensation and Reward
-           สวัสดิการ, กม. ให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมอย่างนี้ไม่ขอหมดตัวรึ ใช้ Cafeteria Benefit
·       ค่าจ้างจูงใจเมื่อก่อนให้ผลิตมากขึ้น ปัจจุบันลดการสูญเสียลง อนาคตทำอย่างไร ยกตย. เรื่องการพนันฝังหัวว่าการพนันไม่ดี ไทยเปิดในต่างประเทศ เสียค่าเช่าแต่เงินอยู่ในไทย
·       จงบอการบริหารบ้าๆ บอที่คิดไม่ถึง
-           ควง อภัยวงศ์ เปิดบ่อนเพื่อนำเงินมาเผาเนื่องจากเงินขณะนั้นเยอะมาก
·       P.8   Organization Improvement เจ้าของบริษัทเชิญท่านที่ปรึกษามาบ่นปวดหัวเหลือเกิน คนมาสาย คนออกเยอะ ตั้งสหภาพสไตล์ ปัญหาเหล่านี้ท่านจะแนะนำอย่างไรเพื่อจะ Improvement
-    OD (Organized Development)     OB (Organization Behavior)
การพัฒนาองค์การสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลง 4 อย่าง
 1. โครงสร้างองค์การ Organization Structure, Job enrichment, Job Enrachment
 2. เปลี่ยนพฤติกรรมผู้คน ถ้าบริษัทเราแย่ลูกค้าหนีหมด เพราะคนเราไม่เอาใจลูกค้า ท่านจะเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้วิธี TQM มาใช้ เมื่อก่อนบริหารแบบปิรามิด ปัจจุบันเอาใจลูกค้า
 3. วิธีทำงาน (job and work design) One Stop Service โดยการทำ Reengineering
 4. เปลี่ยนวัฒนะธรรมองค์การ เช่น ต้อง Work shop
ทั้งหมดนี้อะไรเกี่ยวกับวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
-           โครงสร้าง
·       แนวคิดการบริหารผู้คนของอเมริกา Insearch of Excellence ดันต้นหาความเป็นเลิศ ฝรั่งเขียนมาแล้ว 15 ปี ปัจจุบันนำมาใช้ อเมริกาได้ปลื้มว่าตัวเองชนะ บัดนี้มารู้ว่าตัวเองแพ้ญี่ปุ่น เยอรมัน เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ หากแพ้แล้วอยู่ไม่ได้ต้องมีอะไรดีกว่าญี่ปุ่น เยอรมัน ซึ่งที่พิสูจน์แล้วบริษัทใหญ่ๆ ในอเมริกาอยู่ได้อย่างไร โดยการสำรวจพบว่าเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่เป็นแบบอเมริกัน  สิ่งที่อเมริกันบอกเปลี่ยนแปลงยึดหลัก 7 s (7 Structure)
system, share value, structure, staff style ในบรรดา 7 s นี้สรุปสาระสำคัญทางปฏิบัติได้ 8 ประการ
 1. ทำระบบ system ให้ง่ายๆ ที่สุดในการทำงาน เช่น โต๊ะเดียวจบ
 2. คุณค่าของคน คนเป็นใหญ่ (เครื่องจักรซื้อได้) ให้เรียก ลุง ป้า น้า อา  ห้ามเรียก Mr. , Mrs.
 3. นายน้อยๆ โดยจัด Flatter แต่ละหน่วยงานมีนายเพียงคนเดียว แต่มอบอำนาจให้ลูกน้องตัดสินใจ
 4. นายไม่ใช่นั่งอยู่แต่ที่ทำงาน ให้ลงไปเดินและสั่งงานตรงนั้น เรียกว่า Management by Walking Around (ทันสมัยสุด)
 5. จงทำแต่ธุรกิจที่เชี่ยวชาญ และเกี่ยวเนื่อง
 6. ให้คนงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ
 7. จงเข้มงวดและผ่อนป่นในเวลาเดียวกัน
ไม่ใช่ให้จำ 8 ข้อ แต่ 8 ข้อนี้แต่ละข้อใช้วิธีไหน ทำอย่างไร ทำอย่างไรให้นายลงไป ทำอย่างไรให้เรียก พี่ ป้า น้า อา
·       บ่งชี้ให้เห็นว่า ความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ หรือการบริหารงานที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวแปรซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันหมดอย่างน้อย 7 ตัว
 1. System ระบบและวิธีการ มุ่งเน้นการปฏิบัติ                   
 2. Style สไตล์การบริหาร สัมผัสกับงานอย่างใกล้ชิด
 3. Staff คนหรือพนักงาน มีความอิสระในการทำงานและความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ เพื่อผลผลิตโดยอาศัยพนักงาน                     
 4. Skills ฝีมือ เข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน
 5. Strategy กลยุทธ์ มีความใกล้ชิดกับลูกค้า ทำแต่ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวเนื่อง                                         
 6. Structure โครงสร้าง  รูปแบบเรียบง่ายธรรมดา พนักงานอำนวยการมีจำนวนจำกัด
 7. Shared Values คุณค่าร่วม (วงกลาง)
·       ไคเซ็น คิดละเอียดลึกกว่าวิธีทำอย่าง คิดวิธีปฏิบัติ (ญี่ปุ่น) แนวคิดสมัยใหม่คิดวิธีปฏิบัติ
·       Management is a good teacher รับเด็กใหม่ให้หัวหน้างานสอนก่อน
ตย. รองผู้ว่าประปา Present เรื่องโครงสร้าง ในที่ประชุมบอกว่าดีคราวหน้ามาเล่าให้ฟังใหม่ แล้วไปเข้าห้องน้ำ เห็นประธาน ประธานเคาะหัว Present ไม่ได้เรื่อง เพราะไม่ได้เตรียม คราวหน้าไม่รู้เรื่องจะปลดแบบนี้เรียกครู อย่างน้อยมีอาจารย์อยู่ อ. ไม่ฆ่าลูกศิษย์ คือ Manager is a good teacher นายที่ดีที่สุดจะต้องเป็นครูให้ได้
·       การบริหารคนในองค์การซึ่งมีลูกจ้าง นายจ้าง พฤติกรรมเปลี่ยนไป นายจ้างเป็นผู้นำในขอบเขตของกม. ลูกจ้างมีงานให้นายจ้าง วิวัฒนาการเปลี่ยนไป เป็นโลกของประชาธิปไตย วิธีพวกนี้มาจากไหน โดยศึกษาหาหนทาง และเก็บไว้ บัดนี้มีการสำรวจ แล้วมาศึกษาเขียนเป็นตำรา
·       การบริหารปัจจุบัน เรียกว่า บริหารตามสถานะการณ์ (Contingency) หมายถึงผู้บริหารได้ศึกษาไว้หลายๆ วิธีเมื่อตกอยู่ในสถานะการณ์ใดก็เรียกหรือนำมาใช้ให้เหมาะสม (ใช้ของเก่าหรือใหม่)
·       การบริหารทรัพยากรมนุษย์คืออะไร
-           คือการใช้ (Utilize) คนให้ประโยชน์สูงสุดในองค์การ
·       ส่วนใหญ่การเรียนครั้งนี้หนักไปที่การบริหาร ลูกจ้างที่เป็นนายจ้าง หรือเจ้าของกิจการ ผู้มีอำนาจจริงๆ คือเจ้าของ ภายในองค์การ เรามาเรียนฐานะ Staff คนเหล่านี้มี Competency


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น