วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Tax Final ปี54

1. บริษัท เอก จำกัด เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เข้าลักษณะเป็น “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามคำนิยามใน มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ ซึ่งคำนวณได้จากรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ทำในรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร  โดยในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นจะต้องใช้เกณฑ์สิทธิ กล่าวคือ ให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้นำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้ยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  
              บริษัทฯ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก่อสร้างอาคารชุดเพื่อขาย โดยในรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีรายได้ที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
รายรับจากการรับเหมากับส่วนราชการ
รายรับจากการรับเหมากับบุคคลอื่น
รายรับจากการรับเหมาก่อสร้างในต่างประเทศ
รายรับจากการขายอาคารชุด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553
รายรับจากการขายอาคารชุด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553
รวมรายได้ที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
10 ล้านบาท
20 ล้านบาท
100 ล้านบาท
5 ล้านบาท
8 ล้านบาท
143 ล้านบาท
              2. บริษัท เอก จำกัด ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไร เป็นผู้ประกอบการตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (และต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ) มีฐานรายรับที่ต้องนำมาเสียภาษีธุรกจเฉพาะตามมาตรา 91/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร คือ ราบรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ โดยเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3 โดยบริษัทฯ มีรายรับที่นำมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในปี พ.ศ. 2553 ดังนี้
                            รายรับจาการขายอาคารชุด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553                     จำนวน                  5 ล้านบาท
                            รายรับจาการขายอาคารชุด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553                     จำนวน                  8 ล้านบาท
                 บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ธ.40 พร้อมกับนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ เมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยมิต้องยื่นแบบฯ เป็นรายเดือนภาษี ตามมาตรา 91/10 วรรคห้า แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ยื่นแบบฯ 2 ครั้ง คือ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 20 กันยายน 2553 และวันที่ 15 ธันวาคม 2553
              3. บริษัท เอก จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เข้าลักษณะเป็นการให้บริการ โดยผู้ประกอบการ ตามมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 (1) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการให้บริการในราชอาณาจักร ในอัตราร้อยละ 7 โดยบริษัทฯ มีรายรับที่นำมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในปี พ.ศ.2553 ดังนี้
                             รายรับจากการรับเหมาส่วนราชการ                                                จำนวน              9,345,794.00 บาท
                  เนื่องจากการประมูลงานจากหน่วยงานราชการนั้น ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง ราคาที่ประมูลได้จะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
                             รายรับจากการรับเหมาบุคคลอื่น                                                     จำนวน    20    ล้านบาท
                 บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 เป็นรายเดือนๆ ละครั้ง โดยยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมีการให้บริการหรือไม่ก็ตาม
              4. สัญญารับเหมาก่อสร้าง เป็นสัญญาตามลักษณะแห่งตราสาร 4. จ้างทำของ ตามบัญชีอากรแสตมป์ บริษัทฯ ต้องเสียอากร โดยทุกจำนวนเงิน 1,000.00 บาท หรือเศษของ 1,000.00 บาท ของมูลค่าสัญญาเสียอากร 1 บาท  
              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น